משלוח חינם עד הדלת בקנייה מעל 269 ש"ח
אקליפטה - פטנט עולמי רשום לתערובת אקטיבית טיפולית הראשונה מסוגה בעולם
שירות לקוחות 10:00-15:00
רוצים לדבר בטלפון - 03-7159777

תקנון מועדון לקוחות 
אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ

 

תקנון מועדון לקוחות “אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ”

תאריך עדכון אחרון של התקנון: 01.01.2022

תאריך כניסה לתוקף עבור חברי מועדון קיימים: 01.01.2022

1. הצטרפות

1.1. “אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ הקימה מועדון לקוחות (להלן: “המועדון”) ומנפיקה לחברי המועדון מספרי חבר (להלן: “מספר החבר”).

1.2. כל לקוח של החברה רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה למועדון E – CASSIC  הינה חינמית, ומוגבלת בקנייה אחת לפחות במהלך שנה מרגע ההצטרפות כדי לשמור על חבר המועדון פעיל.
מועדון הלקוחות  E – VIP כרוך בתשלום חד פעמי שייקבע ע”י החברה מעת לעת (להלן: “דמי החבר”), חבר מועדון VIP יהיה בתוקף ל12 חודשים מתאריך ההצטרפות למועדון.
עלות חידוש מועדון VIP כרוך בעלות חד פעמית שתקבע על ידי החברה מעת לעת.

1.3. החברה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

1.4. חבר שחברותו אושרה בחברה יקבל מספר חבר אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה, ואשר תוקפו מוגבל כאמור להלן בתקנון זה (להלן: “חבר”).

1.5. המועדון ינפיק לחבר המועדון את מספר החבר, באמצעותו יוכל לצבור “נקודות” (כהגדרתן להלן) למימוש באתר ובחנויות החברה או בכפוף להסכמים שייחתמו מעת לעת עם גורמים נוספים.

1.6. השימוש במספר החבר יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי המועדון ובהתאם להוראות שתופענה בתקנון זה, או בעלון אשר יצורף לו עם שליחתו, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון.

1.7. עם הצטרפות/תשלום דמי החבר למועדון, יהא זכאי החבר לקבל מתנת הצטרפות ו/או הנחת מבצע ברכישת מוצר/ים ממוצרי החברה בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע,
בתוקף ל90 יום מרגע ההצטרפות למועדון הלקוחות ומותנה בקנייה מעל 150 שקלים
 . (להלן: “מבצע הצטרפות”). 

1.8. המועדון יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתכנית, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה מחויב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת המועדון לסרב לאשר הצטרפות של חבר המועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו”ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), וכן לבטל חברותם במועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר מכל סיבה.

2. תוקף החברות במועדון

2.1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו ל12 חודשים בלבד.

2.2. חבר מועדון E – CALSSIC רשאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת, באמצעות הודעה בכתב לחברה.
2.2.1 חבר מועדון E – VIP רשאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת, באמצעות הודעה בכתב לחברה, למען הסר ספק בעת ביטול חבר מועדון E – VIP הלקוח אינו רשאי להחזר כספי כלל על עלות השדרוג.

2.3. החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטלה החברות בתוך שנה מיום ההצטרפות למועדון, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחבר למועדון E – VIP בלבד. במידה ובוטלה החברות  כעבור שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.

3. תקשורת שיווקית, פרסומים ופרטיות

3.1. דרכי פרסום: הודעות המועדון, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו על ידי אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ באופן ובדרך כפי שאקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין ברשת החנויות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, ייחשב כמספק, וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

3.3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של החברה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או  SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה.

3.4. למען הסר ספק, אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ פטורה מחובת ההודעה על הטבות ו/או מבצעים ו/או עדכונים ו/או שינויים בתכנית מועדון הלקוחות לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ באשר לאי קבלת פרסום.

3.5. ברשות החברה אתר אינטרנט וחנות מקוונת (להלן: “אתר האינטרנט”) בכתובת www.eucalipta-deadsea.com המספקת, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון, תפיץ החברה באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי גם בקשר לאתר האינטרנט.

3.6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני, יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה ו/או יודיע לחברה על כך באמצעות הודעה חוזרת.

3.7. הוראות מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמות בכתובת  https://www.eucalipta-deadsea.com/wp-admin/post.php?post=40013&action=elementor ואשר ניתן לקבל העתק שלהן בפניה לחברה, יחולו לעניין המידע אשר נאסף ומעובד במסגרת פעילות המועדון, מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ומשולבות בו על דרך ההפניה. 

4. צבירת נקודות

4.1. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.

4.2. בכפוף לאמור בסעיף 4.1 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה לחברי מועדון E-CLASSIC, יהא בשיעור של 5% מהסכום בשקלים ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה. לדוגמה, בגין רכישה בשווי 100 ₪, יצברו לרשות חבר המועדון 5 נקודות מועדון. יובהר, כי ביטול העסקה בגינה ניתנו הנקודות תביא לגריעת הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה. לא תהיה צבירת נקודות בעסקה בה ישלם הלקוח בגיפט קארד או תווי קניה למיניהם.

4.2.1 בכפוף לאמור בסעיף 4.1 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה לחברי מועדון 
E – VIP, יהא בשיעור של 7% מהסכום בשקלים ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה. לדוגמה, בגין רכישה בשווי 100 ₪, יצברו לרשות חבר המועדון 7 נקודות מועדון. יובהר, כי ביטול העסקה בגינה ניתנו הנקודות תביא לגריעת הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה. לא תהיה צבירת נקודות בעסקה בה ישלם הלקוח בגיפט קארד או תווי קניה למיניהם.

4.3. כל נקודה שנצברת במועדון הלקוחות ניתנת לניצול כהנחה בגובה 1₪ לקניה עתידית בלבד (קרי, עסקה מאוחרת לעסקה שבה נצברו הנקודות), בכפוף להוראות המפורטות להלן.

4.4. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות החברה בישראל בלבד או באתר האינרנט הרשמי של החברה. מובהר, כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום בו חויב בפועל חבר המועדון. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא בגין אותה עסקה.

4.5. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.

4.6. צבירת הנקודות באתר מותנית בזיהוי החבר על ידי כניסה למשתמש האישי באמצעות סיסמה. צבירת הנקודות בחנויות מותנית בזיהוי החבר באמצעות מספר תעודת זהות.

4.7. בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף:

4.7.1. נקודות בונוס תיצברנה לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר, ויחולו עליהן כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.

4.7.2. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס, ותודיע על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה.

4.8. חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בעסקאות אשר יבוצעו על ידו לאחר העסקה שבגינה נצברו לטובתו הנקודות.

4.9. לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות.

4.10. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מראש.

5. מימוש נקודות

5.1. מימוש הנקודות הצבורות יעשה בתנאי שחבר המועדון ביצע רכישה אחת לפחות בחנות אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, אינטרנטית או פיזית והזדהה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה, במהלך שנת החברות האחרונה במועדון. לא ביצע חבר מועדון E – CLASSIC רכישה מידי שנה כאמור לעיל – נקודות המועדון שהיו צבורות עבורו תימחקנה עם תחילת השנה שלאחר מכן. לא ניתן לשחזר נקודות מועדון שנמחקו.

5.2. בכל עת רשאי החבר לנצל את נקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪  ולשלם עבור מוצר בנקודות, כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו.

5.3. חברת אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ רשאית על פי שיקולה הבלעדי לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.

5.4. מפעם לפעם תפרסם אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ מבצעים בלעדיים לחברי מועדון. מבצעי המועדון, אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ. לדוגמא:

5.4.1. הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון.

5.4.2. צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.

5.4.3. העברה של נקודות ללקוח אחר.

5.5. הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ.

5.6. בכל מקרה, אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת – “אין כפל מבצעים”, אולם החברה תהא רשאית לאפשר שימוש ו/או צבירת נקודות במקרים כאמור, בהתאם לשיקול דעתה בלבד.

5.7. השימוש בנקודות בעמדת המכירה מותנה בהצגת כרטיס המועדון בתוקף וכן בתעודה מזהה של בעל הכרטיס.

6. הטבת יום הולדת

6.1. חבר מועדון יהיה זכאי לקבלת הטבות בחודש הקלנדרי של יום ההולדת (להלן: “הטבת יום ההולדת”), כמפורט להלן:

6.1.2. לחברי מועדון E – CLASSIC 15% הנחה לרכישה באחת מחנויות אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ או באתר האינטרנט של החברה להלן: https://www.eucalipta-deadsea.com/

6.1.3. לחברי מועדון E – VIP 20% הנחה לרכישה באחת מחנויות אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ או באתר האינטרנט של החברה להלן: https://www.eucalipta-deadsea.com/

6.2. הטבות יום ההולדת הינן חד פעמיות,לא ניתן לממש הטבה יום הולדת בנוסף לקוד קופון או הטבה אחרת.

6.3. הטבות יום ההולדת כאמור לעיל הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

6.4. מימוש ההטבה ייעשה במהלך החודש הקלנדרי של יום ההולדת בלבד, בכפוף להצגת מספר חבר המועדון ותעודת זהות.
6.5 הטבת יום הולדת תתאפשר למימוש על ידי החבר בהתאם לתנאים הבאים:
א.החבר ביצע רישום בחודש היום הולדת והמתין 7 ימים עד לעדכון ההטבה בחשבונו וזאת בתנאי כי החבר ביצע את הרישום למעלה מ7 ימים לפני סוף החודש הקלנדרי.
ב.לקוח אשר ירשם למועדון הלקוחות בחודש היום הולדת,יהיה רשאי לממש את ההטבה אך ורק אם חודש היום הולדת לא חלף וזו בהתאם לתנאי בסעיף א’,המציין כי הרישום לחבר מועדון אשר חוגג יום הולדת יתבצע 7 ימים לפחות לפני סיום החודש הקלנדרי.

7. במקרה של מחלוקת

7.1. הרישום שבידי החברה יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו בחנויות או באתר האינטרנט הרשמי של החברה.

7.2. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל החברה ולהעלות את השגותיו.

7.3. החלטת מנהל החברה תינתן בתוך 14 ימי עבודה, ומרגע שקיבל לידיו החבר את ההשגה, היא תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

7.4. במקרה של אובדן פרטי חבר המועדון, על החבר להודיע לחברה בכתב בתוך 21 ימים מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן מספר החבר. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון מספר חבר חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון.

7.5. החברה לא תהיה אחראית על אובדן נקודות עקב זיוף וגניבה, במקרה והחבר לא הודיע בכתב לחברה על אובדן מספר החבר.

7.6. חבר שאיבד את מספר חבר המועדון יוכל להנפיק מספר חבר חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי החברה באותו זמן.

7.7. חבר הטוען, כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות כפי שמצוי במרשם החברה, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע”י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

8. התחייבויות חבר המועדון

8.1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בפרטי ההתקשרות עימו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.

8.2. מובהר, כי מספר חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן.

8.3. חבר מועדון מתחייב להשתמש במספר החבר לצורך רכישה לשימוש אישי או פרטי בלבד, או לכל שימוש אחר שיאושר על ידי חברת אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ. לא תותר רכישה סיטונאית או מסחרית באמצעות שימוש במספר חבר המועדון.

8.4. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

8.5. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב  הלקוח לחברה את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.

לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לחברה 50 שקלים.

9. הטבות נוספות

9.1. חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לנקודות הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, וכפי שתפרסם החברה מעת לעת, וכן בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות.

9.2. המידע על ההטבות הנוספות שיתפרסמו על אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי החברה ו/או בתי העסק הנוספים, יימסר על ידי החברה ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד.

9.3. אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, ו/או מי מטעמה בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.

9.4. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 10. תנאים כללים

10.1. הוראות תקנון זה והחברות במועדון יהיו תקפים בשטח מדינת ישראל בלבד.

10.2. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.

10.3. גיפטקארד – מימוש של GIFTCARD אינה החלפת צורת תשלום. רכישת מוצרים עם גיפטקארד אינה מזכה את הקונה בנקודות במעמד הקנייה. נקודות ייצברו לזכות הלקוח רק בעת רכישת הכרטיס, כלומר בעת טעינת הכרטיס.

10.4. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי.

10.5. למען הסר ספק יובהר, כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ,

10.6. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.

10.7. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי חברת אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ, או באתר האינטרנט שכתובתו: https://www.eucalipta-deadsea.com/

10.8. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.

10.9. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

10.10. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

10.11. אקליפטה קוסמטיקה טבעית בע”מ שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות במספרי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג מספרי חבר בנפרד.

עגלת הקניות שלך 0
אוף, העגלה ריקה כרגע..
להמשיך ב-SHOPPING
0

מועדון לקוחות - איזור אישי

לקוחות יקרים, 
בימים אלו אנו עובדים על מממשק התחברות חדש לאיזור האישי שלכם במועדון הלקוחות! 
הממשק יציג את כל ההטבות המגיעות לכם, כמה נקודות צברתם,הטבת יום הולדת ואת כל המבצעים הכי שווים!
ממש בקרוב נסיים עם פיתוח עמוד איזור אישי ותוכלו לקבל את כל המידע במקום אחד😇!

עד אז ניתן להתחבר למועדון הלקוחות דרך שלב הצ’ק אאוט( עמוד התשלום) 
לכל שאלה זמינים עבורכם בווצאפ –https://bit.ly/3Ob9Hbj

×