משלוח חינם מעל 299 שח!

תקנון מבצע פסח אפריל 2022

 מבצע פסח אפריל 2022
תוקף המבצע 15.4.22 ועד 22.4.22 בשעה 00:00

1.אקליפטה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

1.1 מבצעים והטבות לחברי מועדון בזמן מבצע פסח אפריל 2022, במהלך כל תקופת המבצע המצוינת בראשית התקנון,לא תהיה האפשרות למימוש קוד קופון למצרפים חדשים למועדון הלקוחות.
1.1.2 הטבות מועדון לקוחות אשר ישלחו במהלך תקופת "מבצע פסח אפריל 2022" אינן יפעלו על מוצרים המשתתפים במבצע ורוכש אשר ירצה לממש הטבות אלו ייאלץ להמתין עד לסיום המבצע בתאריך 22.4.22
1.1.3 "בכל תקופת מבצע פסח אפריל 2022" לא תהיה האפשרות לנצל כפל קופונים בעת רכישה באתר,בכל עסקה אשר תבוצע באתר האינטרנט תהיה האפשרות למימוש קוד קופון אשר משתתף במבצע ואינו שייך להטבות מועדון לקוחות.
1.1.4 הטבות מועדון לקוחות אשר אינן מומשו בטרם "מבצע פסח אפריל 2022" יוקפאו עד לתאריך סיום המבצע ויהיו תקפות למימוש מיד עם סיום המבצע, ההטבות המדוברות בסעיף זה : "הטבת הצטרפות מועדון לקוחות" "הטבת יום הולדת" " הטבת מתנת יום הולדת מתחלפת" וכל הטבות מועדון לקוחות אשר מצוינות בתקנון מועדון לקוחות אינן יהיו פעילות בכל תקופת המבצע להלן 15.4.22 ועד לתאריך 22.4.22 בשעה 00:00..
2.ההנחות על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לאקליפטה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
3.אקליפטה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
4.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

 5.שום התנהגות מצד אקליפטה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
6.מבצע פסח אפריל 2022" בכפוף לתקנון המבצע ועד גמר המלאי
כל מחלוקת בקשר למבצעי החברה ו/או הטבות המופרסמות בערוצי התקשורת ובאתר תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.  
TOP
התחברות/הרשמה
המוצרים שאהבת

התחברות

יצירת משתמש

שם פרטי

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.

שחזור סיסמה

שכחת את הסיסמה שלך? יש להכניס את השם משתמש שלך ואנחנו נשלח לך קישור ליצירת סיסמה חדשה במייל.

סל קניות 0

המוצרים האחרונים שצפית: 0